Little gifts with every order, pick your freebees at the checkout. We pack and ship every day until 21:00.

Privacybeleid
Foekje Fleur

www.foekjefleur.com

Note in English

As Foekje Fleur is situated and registered in the Netherlands this document is written in Dutch, if you want to learn more about our privacy policy in English, please email foekjefoekjefleur.com with your questions.

1. Ons privacybeleid

Foekje Fleur geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Foekje Fleur. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, FoekjeFleur van Duin, te bereiken op foekjefoekjefleur.com

2. De gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WordPress houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

3. Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip, TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

4. Koppeling

Onze webwinkel software van WordPress is gekoppeld met ons boekhoudsysteem van Jortt, wij verbinden de webshop en boekhouding met de diensten van Webwinkelfacturen.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Webwinkelfacturen.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Webwinkelfacturen.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

5. E-mail, nieuwsbrief en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet-technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Als je in onze webwinkel een bestelling plaatst en daarbij tenminste je naam en mail-adres opgeeft, nemen wij je op in ons klantenbestand en daarmee ook automatisch in het mailbestand voor onze nieuwsbrief. Je kunt ook zelf gevraagd hebben om toezending van onze nieuwsbrief door je op te geven via onze website. Je ontvangt een automatische bevestiging van je inschrijving. Je e-mailadres wordt vervolgens door ons handmatig ingevoerd in ons relatiebestand en gecontroleerd.

Onze nieuwsbrief wordt in beginsel ten hoogste twee keer per jaar verzonden. Alleen in zeer bijzondere gevallen kunnen wij bij wijze van uitzondering besluiten een extra nieuwsbrief te versturen. Onze nieuwsbrief bevat informatie die voor jou als klant van Foekje Fleur van belang is: wijzigingen in onze bedrijfsinformatie en organisatie, nieuws over onze activiteiten, productinformatie, speciale aanbiedingen, aankondigingen beurzen en evenementen. Onderaan elke nieuwsbrief die wij verzenden zie je een zogenaamde ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen

6. Betalingsprocessors

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform betalingsprocessor Mollie (iDeal, Paypal, Klarna, Creditcard). Daarnaast maken wij voor bankoverschrijvingen gebruik van ING bank en voor PIN betalingen SumUp. Onze betalingsprocessors kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer, totaalbedrag van uw bestelling en ordernummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De betalingsprocessors behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. De betalingsprocessors delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de betalingsprocessors dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De betalingsprocessors bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

7. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD, DHL en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD, DHL en PostNL delen. DPD, DHL en PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD, DHL en PostNL onderaannemers inschakelt, stelt DPD, DHL en PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

8. Facturatie en boekhouder
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt en boekhoudkantoor NBC eMGé – Accountants & Adviseurs. Wij delen uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaatsgegevens, email adres, telefoonnummer, eventueel BTW nummer, KVK nummer en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zowel Jortt als NBC eMGé – Accountants & Adviseurs zijn tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jortt en NBC eMGé – Accountants & Adviseurs gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

9. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel inzicht te krijgen in het functioneren van onze website en onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

10. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Foekje Fleur op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

11. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantgegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet-verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

12. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

12.1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

12.2. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

12.3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

12.4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze Foekje Fleur van Duin, te bereiken via foekjefoekjefleur.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

12.5. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Foekje Fleur. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

13. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies, kleine bestandjes die door je browser op jouw computer worden opgeslagen. Door deze cookies wordt jouw computer door onze website herkend. De cookie zorgt er zo voor dat de inhoud van jouw winkelwagentje op de juiste wijze wordt bijgehouden en niet verward wordt met die van iemand anders. Dit is een zogenaamde functionele cookie; zonder deze cookie zou onze webwinkel niet werken. Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het daarom niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookie.Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browser-instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

13.1. Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.

13.2. Instagram en Pinterest buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal Instagram en Pinterest buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Lees de privacy verklaringen van Instagram en Pinterest om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Pinterest Privacy Policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Instagram Data Policy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

13.3. Inzagerecht

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht u hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft contact op met Foekje Fleur van Duin, te bereiken via foekjefoekjefleur.com

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

14. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Contactgegevens

Foekje Fleur

Baan 74
3011CD Rotterdam
Nederland

+31 (0) 616 385 104
www.foekjefleur.com
KvK Rotterdam 50608193

foekjefoekjefleur.com